Regulamin serwisu

I. Definicje

Administrator– oznacza VITIS-COSMETICS sp. z o.o., Śmielin, ul. Stawowa 1, 89-110 Sadki, NIP:558-187-14-36, regon: 383336602. Administrator, w tych postanowieniach Regulaminu, które odnoszą się do umowy sprzedaży towarów, może być nazywany także Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy dokument.

Serwis – zbiór wzajemnie powiązanych stron www dostępnych pod adresem www.botticacosmetics.com za pośrednictwem których świadczone są Usługi.

Użytkownik Zarejestrowany – to osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która założyła Konto Użytkownika i zaakceptowała Regulamin.

Użytkownik Niezarejestrowany – to osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która nie założyła Konta Użytkownika, lecz w trakcie procedury składania zamówienia zaakceptowała Regulamin.

Klient – to Użytkownik (Zarejestrowany lub Niezarejestrowany), który składa, bądź złożył zamówienie.

Identyfikator – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania Konta w Serwisie.

Konto Użytkownika (Konto) – konto określone Identyfikatorem i hasłem służące do korzystania z Serwisu oraz mechanizm wraz z obszarem pamięci, będące udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego ADMINISTRATORA.

Umowa – umowa o świadczenie usług elektronicznych zawarta pomiędzy Użytkownikiem a ADMINISTRATOREM, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługa (Usługi) – pakiet świadczeń stanowiących usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmujący hosting tj. udostępnienie zasobów pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej ADMINISTRATORA podłączonej do światowych zasobów w Internecie, wraz z mechanizmem Konta Użytkownika.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).